Contact US


Shanghai Office:
2F, No. 17 , Sub-lan 56 , Lane 590 , Wei Hai Road , Shanghai

Chongqing Office:
No. 23-12, Gao Chuang Jin Ye,
No18, Yu Zhou Rd, Jiu Long Po District

Hong Kong Office:
15/F, 80 Gloucester Rd,Wan Chai

 ———————
CHINA +86 138 1627 3197

HONG KONG +852 9405 0227
barcode